AIKAVÄLIMENETELMÄ(eng. recent reading method) Lukijamäärittely perustuu siihen, onko vastaaja lukenut lehteä ilmestymisvälin aikana. Kansallisen Mediatutkimuksen lukijamäärittely on perustunut aikavälimenetelmän ja asteikkomenetelmän yhdistelmään syksystä 2000 alkaen.

AIRAverage Issue Readership. Lehden keskimääräisen numeron lukijamäärä. Kärkimediasanomalehdille ja joillekin valtakunnallisille sanomalehdille on mitattu erikseen myös painetun lehden+ näköislehden netto AIR lukijamäärä. Suomessa AIR on lehtien virallinen lukijavaluutta.

AWD Average Weekly Digital. Keskimääräisen viikon aikana lehden eri digitaalisia versiota lukeneiden nettomäärä (useimmilla KMT lehdillä kalibroitu netin virallisen mittarin tuottamiin FIAM -lukuihin).

ASTEIKKOMENETELMÄ(eng. frequency method) Lukijamäärittely perustuu kysymykseen, montako lehden viimeksi ilmestyneistä esim. neljästä numerosta vastaaja on lukenut. Lehden kokonaislukijamäärä muodostuu kunkin vastaajan ”asteikkoosuuksista” näiden summana. Esim. kaksi neljästä viimeksi ilmestyneestä lukenut henkilö on mukana lukijamäärässä arvolla 2/4 eli ”puolikkaana lukijana”.

BRUTTOLUKIJAMÄÄRÄKaikkien kampanjassa käytettyjen medioitten yhteenlaskettu lukijamäärä. Vähentämällä medioitten päällekkäisyydet saadaan nettolukijamäärä.

CAPIComputer Assisted Personal Interview. Kasvotusten tehty haastattelu, jossa haastattelija täyttää vastaajan kysymyslomakkeen päätelaitteelleen.

CASIComputer Assisted Self-Interviewing. Vastaaja vastaa ja täyttää itsenäisesti kysymyslomakkeen haastattelijan päätelaitteella .

CATIComputer Assisted Telephone Interview. Puhelimitse tehty haastattelu, jossa haastattelija täyttää vastaajan kysymyslomakkeen päätelaitteella.

CAWI – Computer Assisted Web Interview. Vastaaja vastaa ja täyttää itsenäisesti kysymyslomakkeen omalla päätelaitteellaan.

CPTCost per Thousand. Mainoskampanjan tai yksittäisen median hinta jaettuna tuhannella kontaktilla.

ESTIMAATTITutkimuksen perusteella arvioitu lukija-, katsoja-, kuluttaja tms. määrä. Ks. Lukijaestimaatti.

INTERMEDIAVALINTAMainonnassa käytettävien mediaryhmien (esim. sanomalehdet, aikakauslehdet, televisio, radio) valitseminen.

INTRAMEDIAVALINTAMediaryhmien sisäinen mediavalinta, jossa valitaan esim. ne yksittäiset lehdet, joita käytetään mainonnassa.

JT-JAKELUMaksullisen LT-levikin lisäksi MediaAuditFinland Oy tarkastaa myös lehtien jakeluja. Myös maksulliset lehdet voivat tarkastuttaa LT-levikin lisäksi JT-jakelun, johon lasketaan myös muu jakelu (esim. erilliset peittojakelut).

JICJoint Industry Committee. Kustantajien, media- ja mainostoimistojen sekä mainostajien muodostama yhteistyöryhmä. MediaAuditFinland Oy muodostaa JIC:n sekä KMT:n että levikintarkastusten osalta.

KOKONAISTAVOITTAVUUSKMT:ssa tuotettu kokonaistavoittavuus (netto) kuvaa  painetun KMT lehden ja sen eri digitaalisten versioiden (www-sivusto, msivustot, näköislehti, matkapuhelin- tai tablettisovellus) yhdessä tavoittamia henkilöitä = yhtä lehden numeroa lukeneiden ja/tai viikon aikana vähintään jotain sen digitaalisista versioista käyttäneiden yhteismäärä (netto).

LT-LEVIKKI –  Painetun lehden tilausten, irtomyynnin ja määrättyjen vapaakappaleiden yhden numeron keskiarvo tarkastetulla aikajaksolla.

LT-DIGILEVIKKIDigitaalisen lehden tilausten, irtomyynnin ja määrättyjen vapaakappaleiden yhden numeron keskiarvo tarkastetulla aikajaksolla.

LT-KOKONAISLEVIKKILT-kokonaislevikki pitää sisällään painetun sekä digitaalisen levikin (netto). 

LUKIJAESTIMAATTI/LUKIJAMÄÄRÄTutkimuksen lukijamäärittelyyn perustuva lukijoiden määrä. KMT:ssa mitataan sekä painetun lehden että digin lukijamäärät. Ks. Lukijamäärittely.

LUKIJAMÄÄRITTELYMääriteltäessä ketkä haastateltavista katsotaan lehden lukijoiksi voidaan käyttää useita menetelmiä. Ks. Aikavälimenetelmä, Asteikkomenetelmä, Läpikäyntimenetelmä. KMT perustuu aikavälimenetelmän ja asteikkomenetelmän yhdistelmään.

LUKIJATUTKIMUSLehden lukijakunnasta ja yleensä samalla sen lukemiskäyttäytymisestä tehty tutkimus.

LUOTTAMUSVÄLITutkimustulosten luotettavuutta kuvaava tunnusluku. Tarkasteltavan ryhmän n-luku ja tulokseksi saadun prosenttiluvun perusteella arvioitu vaihteluväli, jolla todellinen tulos todennäköisesti on.

MARKKINA-ALUEKMT:ssä käytetty maantieteellinen talousalue, joka on määritetty yhdessä Kärkimedia Oy:n kanssa. KMT:ssa on 31 eri markkina-aluetta.

MERKITSEVYYSTESTITilastollinen testi, jolla matemaattisesti arvioidaan ovatko poikkeamat tarkasteltavien ryhmien välillä todellisia vai johtuvatko erot pelkästä sattumasta. Tavallisimmin käytössä olevia ovat esimerkiksi Chi-2 –testi tai T-testi.

NETTOLUKIJAMÄÄRÄKaikkien kampanjassa käytettyjen medioiden yhteenlaskettu lukijamäärä, josta on vähennetty päällekkäisyydet. Kukin kohderyhmään kuuluva henkilö lasketaan mukaan vain kerran.

N-LUKUHavaintojen määrä tutkimusaineistossa.

NÄKÖISLEHTILehden digitaalinen näköispainos (replica), jossa on sama sisältö myös mainonnan osalta kuin painetussa numerossa.

OTANTAToimenpide, jolla perusjoukosta poimitaan kokonaisuutta mahdollisimman hyvin edustava otos.

OTANTAKEHIKKOLista populaatioelementeistä tai muista sopivista lähteistä, joista otosjäsenet valitaan.

OTOSOtannan avulla aikaansaatu näyte perusjoukosta.

PEITTO-%. Kuinka suuren osan kohderyhmästä esim. mainoskampanja tai
yksittäinen media tavoittaa. KMT:ssa esim. kuinka monta prosenttia lehti tavoittaa tarkasteltavan alueen naisväestöstä.

PERUSJOUKKOPopulaatio. Tutkimuksen laajempi kohderyhmä, jota edustamaan muodostetaan otos.

PROFIILI-%Kohderyhmään kuuluvien osuus prosentteina pääryhmästä. KMT:ssa esim. lehden lukijoiden jakautuminen eri  ikäluokkiin.

PÄÄLLEKKÄISPEITTOKahden lehden/median kohdalla molempia lehtiä lukevien osuus jommankumman lehden lukijamäärästä.

TIEDONKERUUMENETELMÄTapa, jolla tutkimusaineisto kerätään. Tavallisimpia tiedonkeruumenetelmiä ovat henkilökohtainen haastattelu, puhelinhaastattelu ja nettikysely. KMT:n vastaajat värvätään puhelinhaastatteluina, mutta itse vastaaminen tapahtuu kaksiosaisena nettikyselynä.

VIIKKOTAVOITTAVUUS– Viikon aikana ilmestyvien painettujen sanomalehtien tavoittavuuden (2-7 toistoa riippuen lehden ilmestymistiheydestä) sekä keskimääräisen viikon aikana lehden eri digitaalisia versioita lukeneiden nettomäärä. 

VRK-näyteVäestörekisterikeskuksesta tilattava satunnaisnäyte henkilöotosta varten. KMT:n näyte muodostetaan 95 %:sti VRK:sta ja 5 % erillisestä yritysmobiilinäyteestä.

fiFinnish